مدیران موسسه

تصویر

 نام و نام خانوادگی  پست الکترونیکی
سونیا شناسی
سونیا شناسی آذری
رئیس هیئت مدیره
شهرام مبصر
شهرام مبصر
مدیرعامل
سوابق تحصیلی و کاری
پست الکترونیکی:
 mobaser@pasogroup.com
فاطمه دیناروند
فاطمه دیناروند
مدیر واحد مشارکت ها