مدیران موسسه

تصویر

 نام و نام خانوادگی  پست الکترونیکی
سونیا شناسی
سونیا شناسی آذری
رئیس هیئت مدیره
شهرام مبصر
شهرام مبصر
مدیرعامل
سوابق تحصیلی و کاری
پست الکترونیکی:
 mobaser@pasogroup.com
فاطمه دیناروند
فاطمه دیناروند
مدیر واحد مشارکت ها
زهرا خان اف
زهرا خان اف
مدیر وب سایت
پست الکترونیکی:
info@pasogroup.com
هدیه هدایتی
     هدیه هدایتی
    مدیر واحد چاپ
سوابق تحصیلی و فعالیت ها

 

پست الکترونیکی:
hedayati@pasogroup.com